За нас


Вовед

Јавната администрација секојдневно се соочува со предизвикот да обезбеди подобри услуги кон граѓаните и бизнис заедницата, заради остварување на нивните права. Овој предизвик доведува и до потреба за зголемување на ефикасноста и ефективноста во извршувањето на тие услуги. Постоењето на ефикасна јавна администрација, покрај политичката поддршка и законската регулатива, најмногу зависи од професионалноста и компетенциите на службениците. Министерството за информатичко општество и администрација е одговорно за извршување на надлежностите поврзани со стручното усовршување и обука на службениците.

Класичниот модел на организирање на обуки одзема значително време и ресурси, како материјални, така и човечки, особено во организацискиот дел. За разлика од традиционалниот начин на следење на обука, електронскиот начин дозволува зголемување на опфатот на слушатели, а без притоа значително да влијае на ресурсите. Воведувањето на ваков систем на обука, каде пристапот е полесен и дозволен во секое време, значи дека обуките сеподостапни за сите службеници вработени во администрацијата, а воедно и можноста за нивна испорака е оптимизирана.

Во однос на традиционалниот начин на обука, можноста за користење на Е – учењето овозможува и намалување и на времето потребно за обука, со тоа што учесниците можат да ја добијат обуката на нивното работно место. Исто така меѓу предностите е дека корисникот самиот избира кога, каде и со кое темпо ќе напредува во следењето на обуката, т.е. учи. Достапноста во овој систем им овозможува на службениците да ја завршат обуката во било кое време, независно дали се наоѓаат на работното место, дома или кое било место погодно за учење.

Тенденција на Министерството за информатичко општество и администрација е да се поттикнат службениците стручно да се усовршуваат преку електронските системи, од причини што ваквите системи нудат прагматичен начин за следење на обуките, како и опфат на поголем број на слушатели. Следејќи ги современите текови во областа на едукацијата, Министерството за информатичко општество и администрација овозможува учење по електронски пат (E- learning) за службениците. За таа цел активни се два електронски системи:  систем за Микроучење и систем за управување со учењето (СУУ/LMS – Learning Management System).

За Системот за управување со учењето (СУУ)

Системот за управување со учењето (СУУ/LMS)  е софтверска апликација за учење по електронски пат, односно платформа која нуди Е – содржини за обука. Тоа е веб – базиран систем за пристап кон содржината за учење “во секое време, насекаде”, па до него може да се пристапи од било која точка со пристап на интернет од било кој „паметен“ мобилен уред, преку повеќе прелистувачи (browsers). СУУ/LMS овозможува регистрација на учесниците за следење на Е -обуки, тестирање, како и издавање на потврда.

Подготовките за имплементацијата на СУУ/LMS од технички аспект, започнаа во 2013 година, а во 2014 година, како пилот проект, беше ставен на располагање само за вработените во Министерството за информатичко општество и администрација. Заклучно со 2016 година 58 институции, 37 единици на локалната самоуправа и 36 институции од јавен сектор се регистрирани во овој систем и беа поставени 18 обуки. За сите номинирани администратори на институции во системот, Министерството за информатичко општество и администрација одржува групни обуки, како би можело тие соодветно да ги спроведат потребните активности за користење на овој систем од страна на вработените во институцијата. За поддршка на администраторите и корисниците, подготвени се и Прирачник за администратори и Упатство за користење/ навигација во системот – наменет за корисниците/слушателите на обука.