Политика за приватност


1. Податоци кои се собираат и/или чуваат за потребите на Системот за управување со учењето (СУУ)

За потребите на функционирање на системот и согласно законски одредби, системот ги собира следниве видови на информации:
• Колачиња – Кога ќе ја посетите веб апликацијата, системот испраќа едно или повеќе колачиња до вашиот интернет прелистувач. Тие ќе се користат за да се подобри квалитетот на нашите услуги, вклучувајќи ги и за складирање на корисничките преференци, подобрување на резултатите од пребарување.
• Информации при пријавување и користење на Системот – Кога ќе пристапите до системот преку интернет пребарувач серверите на МИОА автоматски запишуваат одредени информации во логови. Овие серверски логови вклучуваат информации како што се веб барање, корисничка интеракција со услуга, интернет протокол адреса, датумот и времето на барање.

За институциите и вработените, се собираат и чуваат следните  податоци:
За институциите: Назив на институција, Опис на институција.
За вработените: Име, Презиме, маил адреса, Улога во секоја обука, податоци за обуките кои ги посетуваат во улога на слушатели.

2. Размена на информации

Министерството за информатичко општество и администрација гореспоменатите податоци под ниту еден услов нема да ги направи достапни на трета страна, освен во случај кога таква обврска е регулирана со закон.

3. Безбедност на информациите

Министерството за информатичко општество и администрација презема соодветни безбедносни мерки за заштита од неовластен пристап или неовластена промена, откривање или уништување на податоците на корисниците. Тие мерки вклучуваат внатрешни прегледи на процесите за собирање податоци, складирање и практики на обработка и мерки на безбедност, вклучувајќи соодветна енкрипција и физички безбедносни мерки за да се заштитат од неовластен пристап системите каде што се чуваат податоците на корисниците.
Министерството за информатичко општество и администрација го ограничува пристапот до податоците за корисниците од страна на вработените во Министерството за информатичко општество и администрација, како и изведувачите и одржувачите на Системот. Пред да им се дозволи пристап до податоците, со лицата кои се вработени кај изведувачот кој работи на развој, оддржување и измени на системот и кои директно треба да имаат пристап до податоците се склучува договор за неоткривање на податоци.

4. Заштита на приватноста и личните податоци

Внесените податоци за еден корисник ќе се користат исклучиво за негова автентикација согласно дадената улога од институцијата од каде е корисникот. При собирањето, обработката и чувањето на личните податоци, во случај на потреба за нивно користење ќе се почитуваат одредбите од Законот за заштита на личните податоци и соодветните подзаконски акти. Користењето на овие податоци на начин различен од намената за која се собрани, ќе биде исклучиво со согласност од корисникот пред таквата употреба.