Креирање и дефинирање на политики

Дава преглед на  дизајнирањето политики како мошне комплексен процес на кој треба да се смета како силна страна, но и индикатор за добро владеење на власта, како и за земјата во целина; штетите и загубите од слабите политики, во материјални или во друга форма; чекорите во креирањето политики, разбирање и соочување со предизвиците; алатки за создавање ефективни политики;  разбирањето на  проблемите и слабостите што произлегуваат од контекстот и нивно преточување во остварливи акциски планови.