Нови закони

Запознава со клучните новини што произлегуваат од новите закони за јавна администрација, концептот и опфатот на новите два закони (ЗВЈС и ЗАС);  класификацијата на вработените во јавниот сектор и на административните службеници; општите и посебните услови за вработување на административни службеници; видови вработувања, постапки за вработување и за унапредување; управување со ефектот и дисциплинска и материјална одговорност на административен службеник; новини и директни обврски за јавните институции, вработените и државните службеници.