Евалуација на програми и политики

Запознава со важноста јавните политики и програми да бидат евалуирани,  нивните резултати треба да бидат „научно“ и отворено оценети и дебатирани, евалуацијата како клучна фаза од планирањето, користење на евалуацијата на систематски начин, основата на ефикасниот систем за набљудување и методи за евалуација.