Функционална Анализа

Опфаќа вовед во процесот на Функционална анализа како алатка за стратешко планирање, преку интерактивно разгледување на образложението, пристапот, подготовката, алатките и концептите кои се користат при спроведување на анализата.