Еднаквост и недискриминација

Ги опфаќа поимите за еднаквост, еднакви можности и разноликост, и нивната важност, правната основа за недискриминација и еднакви можности, придобивките за вработените и за корисниците на услугите.