Заштита на лични податоци

Укажува на важноста на заштитата на личните податоци, штетите што можат да настанат ако тие не се заштита, обврските од Законот за заштита на личните податоци и усогласување со прописите за заштита на личните податоци, правото на поединецот на пристап до сопствените лични податоци.