Слободен пристап до информации

Опфаќа информации за слободниот пристап кон информации како фундаментално човеково право.