Постигнување на резултати

Дава насоки за добра организација на работата преку поставување на цели (поврзување на организациски, секторски и индивидуални цели во работењето), следење на резултатите и оценување на резултатите од работењето, како и ефектите и влијанието од работењето. Во курсот се третира и темата на делегирање