Решавање проблеми

Подучува за ефективните начини за решавање проблеми, за начините на носење одлуки, како и совети за успешно управување со конфликти преку алатките на преговори и медијација