Ориентираност кон клиентите

Ги опфаќа темите на односите со клиентите, градење на партнерства. Тој дава упатства како да се препознаваат потребите на клиентите, како и да се подобрат процесите.