Комуникациски вештини

Ги обработува начините за успешна комуникација, вештините на презентирање, како и моделите за остварување на влијание во заедницата и градење на односи со јавноста