Менаџирање со промени

Ги опфаќа начините на успешно справување со промените, практични чекори за справување со отпорот кон промени како и совети за разбирање на организациската култура. Тој поставува рамка за постигнување успешни промени, а содржи и насоки за оценување на напредокот.