За проектот

Основни информации за системот за микроучење со KnowledgePulse

Пилот евалуација за микроучење за останатите институции 

Пилот за микроучење за вработените во МИОА

Спроведени активности во рамки на микроучењето за 2012