Мрежа

 
Спроведена обука за „Систем за микроучење“ за вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси

Учесници на обуката за „Систем за микроучење“ за вработените во одделенијата за управување со човечки ресурси