Услови за користење

Вовед

Системот за е-учење СУУ/LMS и услугите овозможени во него функционираат согласно условите и правилата, спомнати подолу. Според тоа, ако не се согласувате со едно или повеќе од правилата за користењето на апликацијата, имате право да се воздржите од негово користење (без разлика дали станува збор за целосно или делумно користење), во спротивно ќе се смета дека во целост се согласувате со користењето на сите информации и услуги кои се понудени преку оваа апликација.

1. Опис на системот

Електронскиот систем СУУ/LMS е софтверска апликација за учење по електронски пат, односно платформа која нуди Е - содржини за обука. Тоа е веб - базиран систем за пристап кон содржината за учење "во секое време, насекаде". СУУ/LMS овозможува регистрација на учесниците за следење на Е - содржина, тестирање, како и издавање на потврда. 

Системот претставува веб базирано решение, а до него ќе може да пристапите од било која точка со пристап на интернет, па и од „паметен“ мобилен уред, преку повеќе прелистувачи.

Системот нуди низа предности за организациите, корисниците и за предавачите, што ќе овозможи подигнување на степенот на професионална наобразба на државните службеници, заштеда на време и трошоци, а ќе овозможи и континуирано знаење за начинот, формата и услугата која ја даваат институциите.

2. Права и обврски на корисниците

Должни сте да ги почитувате условите за користење на системот за управување со учење. 

3. Јазик на Условите

Јазикот на Условите е македонскиот јазик. Во случај да користите надворешен преведувач за превод на Условите, се согласувате дека преводот е предвиден исклучиво за Ваша лична погодност и дека правосилни се Условите на македонски јазик.

4. Креирање на корисничка сметка

Со оглед на фактот дека постојат околу 160 институции и 81 единица на локалната самоуправа, вклучително и многубројни институции од јавниот сектор, каде вработените имаат статус на административни службеници, регистрацијата на органите во СУУ/LMS се врши во етапи. Воедно постои и обука за одговорните за ИТ од институциите, како би можело соодветно да се спроведат сите потребни активности за користење на овој систем. Исто така подготвени се и Прирачник за ИТ администраторите и Упатство за користење/ навигација во системот - наменет за корисниците/слушателите на обука.
Министерството за информатичко општество и администрација и понатаму прогресивно ќе ги регистрира државните институции во СУУ/LMS.

5. Безбедност на вашите лозинки и вашата сметка

Вие се согласувате дека сте одговорни за одржување на доверливоста на лозинката поврзана со вашата сметка преку која ги користите услугите на Системот. Согласно, вие се согласувате дека ќе бидете единствено одговорни пред МИОА за сите активности кои се случуваат на вашиот профил. Доколку имате сознанија дека вашата лозинка се користи неавторизирано, се согласувате веднаш да го известите МИОА на lms_hepldesk@mioa.gov.mk.

6. Ажурирања на системот

МИОА го задржува правото да изврши подобрувања и надградби на системот, како поради законски измени така и заради развој и подобрувања на системот при давањето услуги. За сите овие измени, а особено ако истите имаат влијание на користење на услугите, МИОА ќе ве информира преку вести на почетната страна на системот.